Business Μισθοδοσία / HRM Edition II

(1 εταιρία, 5 υποκαταστήματα, 100 εργαζόμενοι)ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

 • Δυνατότητα υπολογισμού μισθοδοσίας μεμονωμένα είτε για όλους τους εργαζομένους όλων των εταιριών (όμιλοι επιχειρήσεων, , λογιστικά γραφεία) είτε συνολικά για την επιχείρηση, είτε ανά υποκατάστημα ή τμήμα απασχόλησης με μία μόνο κίνηση με την πλέον απλοποιημένη και εύχρηστη διαδικασία της αγοράς.
 • Ταυτόχρονη χρήση πολλών παραθύρων στην εφαρμογή και διεκπεραίωση μαζικών ενεργειών.
 • Ενσωμάτωση όλων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με δυνατότητα υπολογισμού των βασικών & νόμιμων αποδοχών, των τριετιών και ταυτόχρονη εμφάνιση των πινάκων αμοιβών και των κειμένων των συμβάσεων τη στιγμή του υπολογισμού του νόμιμου μισθού. Αυτόματη και συνεχής ενημέρωση μέσω Internet για όλες τις νέες Σ.Σ.Ε. και αναβαθμίσεις (updates) της εφαρμογής.
 • Κάλυψη όλων των εργασιακών σχέσεων (έμμισθοι, ημερομίσθιοι, ωρομίσθιοι, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, τεκμαρτά ημερομίσθια, συνταξιούχοι, μαθητεία ΟΑΕΔ, σπουδαστές ΤΕΙ, ελεύθεροι επαγγελματίες).
 • Κάλυψη και των πλέον εξειδικευμένων περιπτώσεων εργαζομένων (καλλιτέχνες, φασόν, μέλη Δ.Σ., ξεναγοί, συσκευαστήρια, βιβλιοδέτες, λιθογραφεία, τυπογραφεία, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καπνοβιομηχανίες, βιβλιοδέτες, γραφεία ταξιδιών κ.λ.π)


Πλήρης διαχείριση της μισθοδοσίας με δύο τρόπους:

1.Αυτοματοποιημένη, από την επιστημονική ομάδα της Epsilon Net απόλυτα σύμφωνη με την εργατική, ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία (αυτόματος υπολογισμός λόγω αποχώρησης εργαζομένου, αυτόματος υπολογισμός συμβάσεων, αυτόματη ενημέρωση και υπολογισμός αναδρομικών, πλήρης κάλυψη και ενημέρωση όλων των ασφαλιστικών ταμείων και κλάσεων, υπολογισμός ΦΜΥ με τριπλό τρόπο, αδειών, ασθενειών, λοχείας, διαθεσιμότητας, απουσιών, επιδομάτων, αποζημιώσεων).
2.Πλήρως παραμετροποιήσιμη από τον χρήστη (πολιτικές αποδοχών, υπερωριών, απεριορίστων υπολογισμών προκαταβολών με βάση τα ασφαλιστικά ημερομίσθια ή τις ώρες εργασίας, δημιουργία ταμείων από τον χρήστη, δημιουργία κρατήσεων, παροχών, δανείων, φόρου, αδειών).

 • Διατήρηση ιστορικότητας μισθοδοτικών περιόδων, ασφαλιστικών ταμείων και κλάσεων, συλλογικών συμβάσεων, τρόπου υπολογισμού φόρου, υπερωριών και προσαυξήσεων. Διατήρηση ιστορικότητας μεταβολών στοιχείων καρτέλας εργαζομένων.
 • Δυνατότητα χρήσης ημερολογίου για τον αυτόματο προσδιορισμό των ασφαλιστικών ημερών.
 • Αυτοματοποιημένες δυνατότητες υποβολής μέσω internet των Οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ, ΑΠΔ, αρχείων εισφορών σε Λοιπά & Επικουρικά Ταμεία χωρίς επιπλέον καταχωρήσεις ή εντολές.
 • Αυτόματη εξαγωγή σε αρχείο των εντολών πληρωμής σε τράπεζες και των άρθρων Γενικής Λογιστικής.
 • Ενσωματωμένο σύστημα ενημέρωσης χρήστη για αποφυγή λαθών, παραλείψεων, λανθασμένων επιλογών (μέσω προειδοποιητικών ή απαγορευτικών μηνυμάτων) από την πιο απλή μέχρι την πιο εξειδικευμένη περίπτωση (καταχώρηση ΑΦΜ, υπολογισμός μισθών, καταχώρηση ασφαλιστικών στοιχείων ΚΑΔ, Κ.Π.Κ., διάκριση υπερωριών, υπόλοιπα αδειών, Προσωρινή – Οριστική ΦΜΥ κ.λ.π.).
 • Απεριόριστες επιλογές τυποποιημένων εκτυπώσεων από την πιο απλή μορφή (π.χ. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας, Μεταβολές Μισθών, Ληξιάριο Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου, Βεβαίωση Αδείας ʼνευ Αποδοχών) μέχρι την πλέον αναγκαία από Δημόσιο Οργανισμό (π.χ. Ασφαλιστική Ενημερότητα, Έντυπο Πρακτικής ʼσκησης, Έντυπα ΟΑΕΔ – Επιθεώρησης Εργασίας, ΙΚΑ & Λοιπών Ταμείων, ΔΟΥ κ.λ.π.).
 • Επιπλέον δυνατότητα σχεδίασης εκτυπωτικών που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης.
 • Αμεση ανταπόκριση σε όλες τις αλλαγές της νομοθεσίας με αναβαθμίσεις των εφαρμογών μέσω internet.
 • Πλήρης διαχείριση σε ωράρια εργασίας και βάρδιες και σύνδεση με αυτόματο υπολογισμό ασφαλιστικών ημερών, ωρών, υπερωριών, νυχτερινών, Κυριακών, Αργιών.
 • Πλήρες σύστημα κοστολόγησης με παρακολούθηση και επιμερισμό του κόστους μισθοδοσίας σε κέντρα κόστους που σχεδιάζει και παραμετροποιεί ο χρήστης της εφαρμογής, ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.
 • Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης περιόδων προκαταβολών με αυτόματο υπολογισμό των προκαταβολών βάσει ασφαλιστικών ημερών και μεταφορά αυτών στην κανονική περίοδοΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ HRM

 • Διαχείριση Ανταμοιβών.
  Εξαγωγή πληροφοριών για προκαταβολές – παροχές – δάνεια κ.λ.π. με παράλληλη διατήρηση ιστορικότητας νομίμων και συμφωνηθέντων αποδοχών
 • Διαχείριση Σταθερών Στοιχείων
  Μαζική εισαγωγή σταθερών στοιχείων στην καρτέλα και τις περιόδους των εργαζομένων
 • Διαχείριση Ασθενειών
  Μαζική Εισαγωγή Ασθενειών των εργαζομένων και αυτόματη μεταφορά τους στις περιόδους. Εκτύπωση Πλαφόν Ασθενείας με ενσωματωμένες όλες τις συνθήκες που ισχύουν από την εργατική & ασφαλιστική νομοθεσία
 • Μαζική Διαχείριση Παροχών
  Mαζική καταχώρηση και εισαγωγή των παροχών (δάνεια, συνδικαλιστικές εισφορές, λοιπές κρατήσεις) όλων των εργαζομένων όλων των εταιριών στην καρτέλα τους.
 • Πλήρης Διαχείριση Αδειών.
  Το πλέον ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αδειών με δυνατότητες μαζικού προγραμματισμού αδειών, μαζικής μεταβολής και παραμετροποίησης υπολοίπων, ακριβής πληροφόρηση υπολοίπων αδειών με αυτόματη ενημέρωση ακόμα και για το 1ο & 2ο έτος. Αυτόματη τήρηση του βιβλίου αδειών. άδεια άνευ Αποδοχών
 • Διαχείριση Βιογραφικών Εργαζομένων
  Δυνατότητα διαχείριση βιογραφικών των εργαζομένων, αυτόματη ενημέρωση όλων των μεταβολών αυτών και αυτόματη σύνδεση με τη μισθοδοσία. Δυνατότητα εκτύπωσης αυτών σε μορφή λίστας
 • Πολιτική Μισθών.
  Δυνατότητα δημιουργίας πολιτικής μισθών με επιπλέον επιλογές μαζικής μεταβολής αυτών όπως και στοιχεία ιστορικότητας των νομίμων ή των συμφωνηθέντων αποδοχών.
 • Μαζική Διαχείριση Πρόσθετων Αποδοχών
  Δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης των πρόσθετων αποδοχών – υπερωριών – προσαυξήσεων είτε ανά περίοδο είτε συνολικά ανά εργαζόμενο. Δυνατότητα μαζικών καταχωρήσεων και σεναρίων υπολογισμού τους.
  Δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης των υπερωριών & προσαυξήσεων είτε ανά περίοδο είτε συνολικά ανά εργαζόμενο. Δυνατότητα μαζικών καταχωρήσεων και σεναρίων υπολογισμού τους.
 • Αρχείο καταγραφής απουσιών κα παρουσιών
  Πλήρης καταγραφή κινήσεων εργαζομένου και άντληση πληροφοριών με εκτυπωτικά παρουσιών και απουσιώνMODULE ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΟΥΝ ΣΤΗΝ EDITION IΙMODULE ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
 • Αρχείο καταγραφής εργασιών ανά χρήστη
 • Ελεύθερα πεδία
 • Πρόγραμμα Ωρομέτρησης


MODULE HRM
 • Αξιολόγηση Βιογραφικών
 • Ημερολόγιο Υπενθυμίσεων
 • Δημιουργία & Επεξεργασία Σ.Σ.Ε.
 • Δημιουργία και Διαχείριση Οργανογράμματος
 • Διαχείριση Αγγελιών
 • Διαχείριση Ταξιδίων
 • Διαχείριση Οχημάτων
 • Διαχείριση Κινητής τηλεφωνίας
 • Σενάρια Προβλέψεων
 • Αξιολόγηση Προσωπικού
 • Εκπαίδευση προσωπικού
 • Κατάρτιση Προϋπολογισμών.
 • CRM Tools.
 • Υγιεινή & Ασφάλεια.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ MODULEMODULE ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
 • ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΧΡΗΣΤΗ
  Αρχείο καταγραφής εργασιών ανά χρήστη με αυτόματη σύνδεση της κάθε εγγραφής σε οποιοδήποτε πεδίο και αν γίνεται, με τον χρήστη που την πραγματοποίησε
 • ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΕΔΙΑ
  Δυνατότητα δημιουργίας ελεύθερων πεδίων για την καλύτερη διαχείριση και παρακολούθηση της μισθοδοσίας. Επιλογή τύπου εμφάνισης ελεύθερου πεδίου (οριζόμενη τιμή, ποσοστό, αριθμητικό, αλφαριθμητικό, ημερομηνία ). Προβολή & επεξεργασία των πεδίων στη σχεδιαζόμενη μισθοδοτική κατάσταση και στο report generator.
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
  Μαζική εισαγωγή δεδομένων ωρομέτρησης είτε μέσω προτύπων ωραρίων που δημιουργεί ο χρήστης είτε μέσω της απ’ ευθείας καταχώρησης των ωρών εργασίας των εργαζομένων. Δημιουργία Ωραρίων Εργασίας ανεξαρτήτου ημέρας μέσω των οποίων αντιμετωπίζεται η περίπτωση των κυλιόμενων ρεπό όπου ο χρήστης απασχολείται κάθε εβδομάδα σε διαφορετικές ημέρες και ώρες και δεν ακολουθεί σταθερό ωράριο βαρδιών. Μαζική ενημέρωση σε κοινή φόρμα όλων των εργαζομένων της εταιρίας μέσω των επιλογών μαζικών αντιγραφών ωραρίων, α) από ημέρα σε ημέρες & β) από εργαζόμενο σε εργαζόμενους .o Δημιουργία Σεναρίων Ωρομέτρησης και αποθήκευση αυτών ανά μήνα με επιλογή ορισμού φίλτρων υποκαταστήματος και τμήματος απασχόλησης.


MODULE HRMΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
 • Πλήρης Διαχείριση Βιογραφικών όλων των υποψηφίων καθώς και των εργαζομένων της επιχείρησης και αυτόματη ενημέρωση όλων των μεταβολών αυτών και αυτόματη σύνδεση και ανταλλαγή στοιχείων με τη μισθοδοσία
 • Σύγχρονο εκτυπωτικό εργαλείο με τυποποιημένες εκτυπώσεις βιογραφικών και με επιπλέον δυνατότητες σχεδίασης από τον χρήστη με δημιουργία προτύπων εκτυπώσεων των επιμέρους ενοτήτων αυτών.
 • Ευέλικτη αξιολόγηση των βιογραφικών ανά θέση εργασίας πλήρως παραμετροποιήσιμη από τον χρήστη με επιπλέον δυνατότητες αυτόματων προσλήψεων ή σύνδεσης με Διαχείριση Συνεντεύξεων
 • Ημερολόγιο Συνεντεύξεων με παρακολούθηση της πορείας των βιογραφικών και επιπλέον αξιολογήσεις και επεξεργασίες αυτών. Αυτόματη σύνδεση με τη μισθοδοσία και δυνατότητα αυτόματης πρόσληψης


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΩΝ

Ολοκληρωμένος Μηχανισμός ενημέρωσης όλων των απαραίτητων ενεργειών που υποχρεούται ο χρήστης να κάνει προς το Δημόσιο που προκύπτουν από τις διαδικασίες μισθοδοσίαςΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Σ.Σ.Ε.

Δυνατότητα δημιουργίας συμβάσεων που καλύπτουν μεμονωμένες ανάγκες καθώς και επιλογή συλλογικών συμβάσεων για μερική ή πλήρης παραμετροποίηση τους για απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες της κάθε επιχείρησηςΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο δημιουργίας, επεξεργασίας και παραμετροποίησης του οργανογράμματος της εταιρίας με ανάπτυξη των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων που τις απαρτίζουν και με επιπλέον δυνατότητες αποθήκευσης, εξαγωγής και εκτύπωσης στη μορφή που επιθυμεί ο χρήστης.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αγγελιών με δημιουργία προτύπων και σύνδεση τους με τις θέσεις εργασίας και τα βιογραφικά των υποψηφίων.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αγγελιών με δημιουργία προτύπων και σύνδεση τους με τις θέσεις εργασίας και τα βιογραφικά των υποψηφίωνΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

Δυνατότητα διαχείρισης των ταξιδίων του προσωπικού με ενημέρωση εξοδολογίων και λοιπών εξόδων μεταφοράς, διαμονής και διατροφήςΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Σύστημα παρακολούθησης των οχημάτων της εταιρίας ανά εργαζόμενοΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Σύστημα παρακολούθησης κινητής τηλεφωνίας, συσκευών, εταιρικών συμβολαίων, μηνιαίων λογαριασμών


ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δυνατότητα προβλέψεων αποζημιώσεων προσωπικού (απόλυση, συνταξιοδότηση, άδεια)ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • Παρακολούθηση της πορείας των υποψηφίων & εργαζομένων και αξιολόγηση αυτών με επιπλέον δυνατότητες δημιουργίας ερωτηματολογίων με πλήρως παραμετροποιήσιμο σύστημα βαθμολόγησης από τον χρήστη
 • Παρακολούθηση σταδιοδρομίας & εξέλιξης των εργαζομένων και επιπλέον σύστημα αξιολόγησης τους μέσω δημιουργίας & επίτευξης στόχων


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης – Σεμιναρίων με δυνατότητες αξιολόγησης τους.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
 • Ολοκληρωμένο εργαλείο δημιουργίας σεναρίων προϋπολογισμών με τη μέγιστη ακρίβεια και ορθότητα των αποτελεσμάτων σε σχέση με οποιοδήποτε εργαλείο της αγοράς και με απεριόριστες επιλογές παραμετροποίησης και δημιουργίας κριτηρίων καλύπτοντας πλήρως και τις πλέον εξειδικευμένες ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Απεριόριστες επιλογές εκτυπώσεων και επιπλέον δυνατότητα ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ των αποτελεσμάτων των προϋπολογιστικών με τις απολογιστικές (κανονικές) μισθοδοτικές περιόδους.
 • Πληρέστατη ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά: εργαζόμενο, αποδοχή, περίοδο, είδος εργαζομένου, σύμβαση εργασίας, θέση εργασίας, τμήμα απασχόλησης υποκατάστημα και εταιρία συνολικά.


CRM TOOLS

Ευέλικτο και σύγχρονο ημερολόγιο επαφών, ενεργειών, προγραμματισμού δράσης με παράλληλη διαχείριση του ημερολογίου υπενθυμίσεωνΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ολοκληρωμένη διαχείριση υποσυστήματος Υγιεινής & Ασφάλειας. Ιατρικό Ιστορικό εργαζομένων. Προγραμματισμός εξετάσεων. Καταγραφή περιστατικών & ατυχημάτων. Έντυπο Σ.ΕΠ.Ε.

Οι Συνεργάτες μας

Essential SSL